Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Mobiwallet zijn van toepassing op alle Mobiwallet producten en diensten. De Website Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de (informatie van) de website. Lees deze aandachtig door, de Algemene Voorwaarden scheppen duidelijkheid voor jezelf en Mobiwallet!

Algemene voorwaarden:

Definities
01: Algemeen
02: Beschrijving dienstverlening
03: Kenmerken en gebruik Mobiwallet portemonnee
04: Tarieven en vergoedingen
05: Positie consument
06: Inzicht in de transacties voor consument en merchant
07: Veiligheid en geheimhouding
08: Intellectuele eigendomsrechten
09: Garanties en aansprakelijkheid
10: Duur van de overeenkomst
11: Opschorting en tussentijdse beëinding
12: Overige bepalingen
13: Website voorwaarden

Definities

Merchant:
de partij die betalingen met gebruikmaking van Mobiwallet portemonnees kan accepteren op basis van een tussen Mobiwallet en de Acceptant gesloten overeenkomst.
Consument:
degene die de Overeenkomst met Mobiwallet heeft gesloten.
Mobiwallet portemonnee:
de elektronische portemonnee ten laste waarvan de consument MiniTix-betaalopdrachten kan verstrekken ten gunste van een Acceptant.
Overeenkomst:
de tussen Mobiwallet en de consument of merchant gesloten overeenkomst inzake de Mobiwallet portemonnee, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Mobiel Betalen:
de door de consument bij het aangaan van de Overeenkomst en/of in zijn Instellingen in te stellen mogelijkheid Mobiwallet betaalopdrachten te kunnen verstrekken via door Mobiwallet ondersteunde vormen van mobiel internet, via SMS (Short Message Service) en QR codes.

 

1. Algemeen
1.1 Mobiwallet ("Mobiwallet") is een financiële dienst, die al dan niet in samenwerking met bepaalde rechtspersonen, een platform voor mobiele en internet betalingen exploiteert.
1.2 Deze algemene voorwaarden van Mobiwallet (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle diensten die, in het kader van een tussen Mobiwallet en consument of merchant gesloten overeenkomst, door Mobiwallet aan de consument of merchant worden verleend.

2. Beschrijving dienstverlening
2.1 De consument of merchant kan middels een contractnummer een mobiele en internet portemonnee aanhouden bij Mobiwallet. Een mobiele en/of internet portemonnee zal uniek gekoppeld zijn aan een gebruikersnaam en een email adres van de consument of merchant.
2.2 Indien de consument besluit om van een wederpartij van de consument goederen c.q. diensten te kopen en daarbij gebruik wenst te maken de Mobiwallet portemonnee (i.e. de Mobiwallet-dienstverlening), dan zal consument een specifieke autorisatie (op een door de consument aan te geven wijze) aan Mobiwallet verstrekken.
2.3 Vorderingen van de wederpartij op de consument voortvloeiende uit transacties tussen de consument en de wederpartij, worden door middel van autorisatie van de consument door Mobiwallet bij de consument (direct) geïnd. De inning geschiedt door afschrijving van het saldo op de Mobiwallet portemonnee en bijschrijving op het saldo van de Mobiwallet portemonnee van de wederpartij. Mobiwallet zal conform de tarieven een transactievergoeding op de hier bedoelde inning inhouden.

3. Kenmerken en gebruik Mobiwallet portemonnee
3.1 De Mobiwallet portemonnee is bestemd voor strikt persoonlijk particulier gebruik door natuurlijke personen vanaf de leeftijd van twaalf jaar, wonende in Nederland. Minderjarige consumenten in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar hebben voor het openen en gebruik van de Mobiwallet portemonnee de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger(s).
3.2 Mobiwallet zal commercieel verantwoorde inspanningen verrichten om er voor te zorgen dat de consument en merchant zijn Mobiwallet portemonnee gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag kan gebruiken. Mobiwallet is, onder meer in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, bevoegd het gebruik van de Mobiwallet portemonnee geheel of gedeeltelijk op te schorten. Mobiwallet zal de consument en merchant zo mogelijk van tevoren via de Mobiwallet site of op andere wijze in de gelegenheid stellen kennis te nemen van het opschorten van het gebruik van de Mobiwallet portemonnee.
3.3 Mobiwallet is bevoegd aan het gebruik van de Mobiwallet portemonnee limieten, waaronder begrepen het maximum-saldo van de Mobiwallet portemonnee, maximumbedragen waarmee de Mobiwallet portemonnee door middel van overboekingen kan worden opgeladen en de maximumbedragen waarvoor Mobiwallet betaalopdrachten kunnen worden verstrekt, te stellen. Mobiwallet is bevoegd deze limieten te wijzigen, en zal de consument en merchant informeren over zulke wijzigingen, of de consument en merchant via de Mobiwallet site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.
3.4 De kenmerken en gebruiksmogelijkheden van de Mobiwallet portemonnee zijn beschreven op de Mobiwallet site. Mobiwallet is bevoegd deze kenmerken en gebruiksmogelijkheden te wijzigen, en zal de consument en merchant informeren over zulke wijzigingen, of de consument en merchant via de Mobiwallet site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

4. Tarieven en vergoedingen
4.1 Alle geldende tarieven zijn gespecificeerd in de overeenkomst. Mede afhankelijk van het soort c.q. de soorten diensten die worden verstrekt en andere eventuele factoren, is Mobiwallet te allen tijde gerechtigd om de tarieven te wijzigen en zal zij de consument en merchant daarvan in kennis stellen, met inachtneming van een termijn van 1 maand. In geval van een substantiële wijziging van de tarieven heeft de merchant het recht om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
4.2 Alle tarieven zijn inclusief BTW en andere heffingen. De tarieven zijn in Euro's, tenzij expliciet anders aangegeven. Kosten in verband met omwisseling van een andere valuta in Euro's komen voor rekening van de consument.
4.3 Indien sprake is van specifieke additionele Mobiwallet-dienstverlening, zal Mobiwallet een bijdrage in rekening brengen. Betaling van de bijdrage door de consument of merchant dient plaats te vinden onmiddellijk nadat de respectieve transactie is verricht, tenzij expliciet anders tussen partijen overeengekomen. Na bedoeld tijdstip treedt de consument of merchant, zonder dat een in gebreke stelling nodig is, automatisch in verzuim en vanaf dat moment zal een marktconforme rente in rekening worden gebracht en is Mobiwallet gerechtigd om over te gaan tot incasso van de verschuldigde bijdrage, in verband waarmee de incassokosten bij de consument of merchant in rekening zullen worden gebracht.

Mobiwallet is te allen tijde gerechtigd om (verschuldigde) vergoedingen te verrekenen met eventuele (op welke wijze dan ook) ten behoeve van de consument of merchant openstaande saldi.

5. Positie consument
5.1 De consument zal gedurende de loop van deze overeenkomst een internet en/of mobiele portemonnee aan houden bij Mobiwallet overeenkomstig de instructies van Mobiwallet. Mobiwallet kan de instructies te allen tijde wijzigen, waarvan zij de consument in kennis zal stellen. Wijzigingen treden in werking 1 maand na de in kennisstelling.
5.2 Om van de Mobiwallet-dienstverlening gebruik te maken dient de consument te beschikken over een toegang tot internet en-/of mobiele communicatie. Alle kosten met betrekking tot die toegang dient de consument zelf te voldoen. De consument draagt zelf zorg voor alle voor het tot stand brengen van die verbinding noodzakelijke apparatuur, met inbegrip van een mobiele telefoon of PC of welk ander daartoe benodigd toestel.
5.3 Aan het gebruik van de mobiele portemonnee kunnen door Mobiwallet limieten worden gesteld, waaronder mede begrepen minimum- of maximumbedragen waarmee met de Mobiwallet portemonnee kan worden betaald. Mobiwallet kan deze limieten te allen tijde wijzigen, waarvan zij de consument in kennis zal stellen.
5.4 Indien de consument (op welke wijze dan ook) geld overmaakt van de Mobiwallet portemonnee naar één of meer van zijn bankrekeningen, zal Mobiwallet daar een vergoeding voor in rekening brengen.
5.5 De consument is gerechtigd om alle of een deel van de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde, mits sprake is van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mobiwallet.
5.6 De consument is onvoorwaardelijk gebonden aan autorisaties die door de consument aan Mobiwallet worden gegeven en staat in voor de juistheid van die autorisaties en de in dat verband verstrekte instructies en gegevens.
5.7 De consument staat er voor in dat zijn persoonsgegevens juist, volledig, actueel en rechtsgeldig zijn, dat de consument deze gegevens juist, volledig, actueel en rechtsgeldig zal houden en dat deze Mobiwallet onmiddellijk, onvoorwaardelijk en volledig op de hoogte zal stellen omtrent welke wijziging dan ook.

6. Inzicht in de transacties voor consument en merchant
6.1 Mobiwallet zal de consument en merchant, onder toekenning van bepaalde toegangscodes en op een nader overeen te komen wijze, inzicht geven in de transacties die in een al dan niet bepaalde periode tussen de consument en wederpartijen zijn verricht.
6.2 Op verzoek van de consument kan Mobiwallet aan de consument informatie verstrekken over de transacties die in een al dan niet bepaalde periode tussen de consument en wederpartijen zijn verricht, in verband waarmee Mobiwallet een bijdrage in rekening kan brengen.
6.3 De consument en merchant mag de verkregen informatie slechts voor het doel en de strekking van de Mobiwallet-dienstverlening gebruiken. Het informatiesysteem van Mobiwallet vormt dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs van de consument.

Terug naar boven >>

7. Veiligheid en geheimhouding
7.1 Indien diensten en informatie worden verleend c.q. verstrekt onder toekenning door Mobiwallet aan de consument en merchant van toegangscode(s), is de consument of merchant daarvoor verantwoordelijk en verplichten de consument en merchant zich om de verstrekte toegangscodes geheim te houden en daarvan slechts gebruik te maken overeenkomstig de instructies van Mobiwallet en zich op geen enkele andere wijze onrechtmatig toegang te verschaffen tot informatie die verband houdt met de Mobiwallet-dienstverlening dan wel op welke wijze dan ook misbruik van die informatie te maken.
7.2 Indien en voor zover van toepassing, zijn de consument en merchant gehouden om een niet voor de hand liggende toegangscode te creëren, die voldoet aan de gestelde eisen. De toegangscodes zullen slechts worden gebruikt door expliciet geautoriseerde personen en slechts voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
7.3 De consument en merchant zijn verplicht om, indien hij/zij weet of vermoedt of geacht wordt te vermoeden dat een toegangscode door een onbevoegde wordt gebruikt, Mobiwallet daarvan onmiddellijk en volledig op de hoogte te stellen en overeenkomstig de door Mobiwallet aangegeven wijze te handelen, waaraan zij alle onvoorwaardelijke medewerking zal verlenen.
7.4 Schade geleden als gevolg van onbevoegd gebruik dan wel bekendheid bij een onbevoegde komt tot het tijdstip waarop de consument of merchant Mobiwallet daarvan volledig op de hoogte heeft gesteld, voor rekening van de consument of merchant.
7.5 Mobiwallet staat er voor in dat alle wettelijke voorschriften inzake verwerking van gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens, stipt in acht zullen worden genomen. Mobiwallet zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.
7.6 Alle vertrouwelijke informatie die door Mobiwallet al dan niet via derden aan de consument of merchant wordt verstrekt, wordt geacht vertrouwelijk te zijn en zal door de consument en merchant geheim worden gehouden voor de duur van de overeenkomst en voor een periode van 1 jaar na verloop of beëindiging van de overeenkomst, tenzij door de wet of een rechterlijk vonnis openbaring noodzakelijk is.
7.7 Mobiwallet wordt door de consument en merchant volledig gevrijwaard voor alle schade die ontstaat doordat de consument of merchant verzuimt het in dit artikel en overige artikelen bepaalde na te leven.

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst geleverde goederen en diensten, waaronder mede begrepen programmatuur of andere materialen, zoals demo's, analyses, ontwerpen, documentatie, overzichten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Mobiwallet of diens licentiegevers. De consument of merchant zal de geleverde goederen en diensten of enig gedeelte daarvan niet wijzigen, openbaar maken of verveelvoudigen.
8.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Mobiwallet, zijn de consument en merchant niet gerechtigd de geleverde goederen of diensten op een andere wijze te gebruiken dan overeengekomen of de aan hem/haar verleende rechten van intellectuele eigendom geheel of gedeeltelijk aan een derde ter beschikking te stellen, over te dragen of in licentie te geven.
8.3 Het is de consument en merchant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de geleverde goederen en diensten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van programmatuur.
8.4 Indien en voor zover tussen partijen verschil van mening zal bestaan over de eigendom ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten ter zake van geleverde goederen of diensten (of andere materialen), wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij Mobiwallet berust.

9. Garanties en aansprakelijkheid
9.1 De Mobiwallet-dienstverlening wordt geleverd 'zoals die is' (in de fase van ontwikkeling waarin deze zich bevindt). Mobiwallet zal zich inspannen om de diensten behorende tot de Mobiwallet-dienstverlening continu beschikbaar te houden. Mobiwallet kan echter geen 100% beschikbaarheid garanderen omdat zij bij het aanbieden van die diensten (mede) afhankelijk is van derden.
9.2 Mobiwallet zal zich inspannen om autorisaties direct uit te voeren, behoudens onvoorziene omstandigheden.
9.3 Mobiwallet geeft geen garanties aan de consument, merchant of anderen, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst bepaald of uitdrukkelijk met de consument, merchant of die anderen overeengekomen.
9.4 Mobiwallet aanvaardt (wettelijke) verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
9.5 De totale aansprakelijkheid van Mobiwallet is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) over het kalenderjaar waarin de schade is ontstaan. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan Euro 1.000 (duizend Euro's). Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële beschadiging van goederen van de consument of merchant die een direct gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad van Mobiwallet.
9.6 Aansprakelijkheid van Mobiwallet voor schade anders dan directe schade in de zin van dit artikel (indirecte schade), daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de consument of merchant de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tien dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en volledig bij Mobiwallet meldt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Mobiwallet ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

10. Duur van de overeenkomst *
10.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst. De overeenkomst wordt daarna stilzwijgend telkens voor een periode van 1 jaar verlengd, tenzij één van beide partijen haar ten minste 1 maand voor het verstrijken van een periode opzegt.

* Dit geldt alleen voor merchants. Gebruikers van een Mobiwallet portemonnee gaan een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd en kunnen deze op elk gewenst moment opzeggen.

11. Opschorting en tussentijdse beëindiging
11.1 Mobiwallet is te allen tijde gerechtigd om met onmiddellijke ingang één of meer van haar diensten te wijzigen, geheel of gedeeltelijk op te schorten, onder meer in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, zonder gehoudenheid voor Mobiwallet tot schadevergoeding.
11.2 Indien de consument of merchant enige verplichting op grond van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en in geval van faillissement of surseance van betaling van de consument of merchant, ontbinding c.q. opheffing van de consument of merchant, de consument of merchant zijn crediteuren een akkoord aanbiedt, de consument of merchant zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of haar onderneming staakt, is Mobiwallet gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid voor Mobiwallet tot schadevergoeding.
11.3 Alle betalingsverplichtingen van de consument en merchant op grond van de overeenkomst met betrekking tot de periode voor beëindiging van de overeenkomst, blijven onverminderd van kracht en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar. Reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

12. Overige bepalingen
12.1 Indien en voor zover de consument of merchant gebruik wenst te maken van andere dan de oorspronkelijk overeengekomen diensten van Mobiwallet, is Mobiwallet gerechtigd om daaraan nadere voorwaarden te stellen.
12.2 Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven voor het overige de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige, c.q. vernietigde passage of bepaling, een regeling treffen, die de bedoeling van partijen bij de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden het dichtst benadert.
12.3 Wijzigingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zullen voor de consument en merchant bindend zijn zeven dagen nadat Mobiwallet de consument en merchant daarvan in kennis heeft gesteld. Andere wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de overeenkomst gelden slechts indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
12.4 Alle kennisgevingen die in het kader van de overeenkomst dienen te worden gedaan, zullen schriftelijk, per fax of e-mail worden verstrekt aan het laatst bekende adres van de andere partij en zullen door de andere worden bevestigd.
12.5 Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
12.6 Op deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Terug naar boven >>

 Voorwaarden voor het gebruik van deze website:

Algemeen
Deze website dient ter algemene informatievoorziening. In deze website kan algemene informatie worden gevonden over individuele producten of daaraan gekoppelde diensten op het gebied van online betalen en internet transacties alsmede de organisatie van Mobiwallet. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Gelinkte internetsites
Aan consumenten wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Mobiwallet wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. Mobiwallet, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Mobiwallet draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de consument en betekent niet dat Mobiwallet de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Mobiwallet aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Mobiwallet behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

Auteursrecht
De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Mobiwallet of haar licentiegevers. Het is de consument van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Mobiwallet.

Handelsmerken, service-merken en logo's
Het eigendom van handelsmerken, service-merken en logo's ('merken') van Mobiwallet die op deze site en/of op enige andere website, berust bij Mobiwallet. Het is niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobiwallet.

Geen aansprakelijkheid
Hoewel Mobiwallet zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Mobiwallet wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of Mobiwallet zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.
Mobiwallet verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De consument draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.
Mobiwallet geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.


Terug naar boven >>